מילון מקומי 

יזמ"ה= יהדות זמננו מורשת העם - הדגש היהודי של בית-הספר
אח"י=אורח חיים יהודי - לימודי יהדות עשירים בהיבטים של ידע, חוויה ועשיה
"אם אין קמ"ח אין תורה" - 3 דגשים בתפיסה החינוכית של בית-הספר: ק=קשר מורה תלמיד.
מ=מיקוד)בתכנים, באינטלגנציות, ביעדים מערכתיים( ח=ביטוי ופיתוח לחוזקות אישיות של התלמידים
כל"ם - כיבוד כללי מקום: בד בבד ליחס האישי הניתן לפרט, כל פרט )התלמיד( הוא גם חלק מכלל
)התלמידים והמסגרת( וישנם כללים המחייבים את כלם. מקום גם במובן שאני לא עושה רק מה ש"בא לי".
יש אלהים...
מדרג הפרות כל"ם - התייחסות דיאלוגית רב שלבית במקרים של הפרת כללים.
דיפרנציאליות בת"ל של תלמידים:
תלמידי מת"ת - מוכרחים תוספת תוכן. תלמידים הזקוקים להעלאת האתגר הלימודי כדי לאמץ כראוי
את מוחם.
ילדי ר"ן - רמה נדרשת. ילדים העומדים ברמה הנדרשת וראויים להתפעלות מעמידתם בהישגים המצופים.
תלמידי ת"ם - תמיכה מאסיבית. תלמידים הזקוקים לתמיכה מאסיבית כדי להשתלב בבית-הספר הן
בהיבט התנהגותי והן בהיבט לימודי.
תלמידי מעק"ה - מעקב קוהרנטי הדוק - תלמידים שיש ללוות מקרוב על-מנת לבדוק האם משתלבים
בהצלחה בבית-ספרנו או עלינו להמליץ על העברתם למסגרת אחרת.
מענ"ה - הקוד לפתיחת ציר עם תלמידים תקועים:
מ מוטיבציה: מה יצור מוטיבציה לתלמיד להצליח?
ע עזרה ראשונה: עזרה נוספת הניתנת באופן מיידי לתלמיד או למורה. לתלמיד-אם במצוקה שאינה סובלת
דיחוי. למורה-אם טיפול בתלמיד יגרום לביטול זמן הלימוד של כלל התלמידים.
נ ה נסיבות החיים: בירור עומק בנוגע לקשיי התלמיד.
חב"ק - חינוך בלווי קרוב. ישנם תלמידים המקבלים חונך אישי לסייע להם להשתלב בשמחה במסגרת.
החונך יכול להיות איש צוות/ידיד לחינוך/תלמיד בוגר
כנפי רוח: תכנית חוזקות - תכנית לימודים המותאמת לחוזקות אישיות של התלמידים.
כנפי רוח: ממ"ש - תכנית חוזקות מקצועות ליבה.
התל"ם-הכשרה ותמיכה לייחודי מיטבי - מסגרות העבודה של אנשי הצוות מעבר לנתינת שיעורים
לתלמידים. אלו כוללות הנעת תהליכים חינוכיים, הובלה מערכתית של תחומים, זמן לתכנון, שיתוף, הכלה,
לימוד, תקשורת צוותית למטרות משותפות.
שעת הוקרה - זמן איכות הניתן לתלמיד/קבוצה/כיתה/כלל התלמידים כהוקרה על מאמץ ממושך
להתקדמות בפן לימודי/חברתי או התנהגותי.